Det har den senere tid kommet en del henvendelser og spørsmål til valgkomiteen via facebook og mail/meldinger. Vi gjør oppmerksom på at valgkomiteen ikke besvarer spørsmål via facebook, ei heller har anledning å være tilgjengelig for å kunne besvare mail umiddelbart. Vi har møte hver uke, og forsøker da å svare på de henvendelser vi får på mail. Da vi ikke sitter med alle svar selv, har vi i valgkomiteen søkt veiledning hos NKK – ift hvordan vi bør forholde oss til våre vedtekter, facebookside og krav fra medlemmer og styre. Dette spesielt ift situasjonen som er oppstått og som vi har informert om i vår email til dere medlemmer av 25-26/2.

Valgkomitéen forholder seg til NSBK sine lover. Komitéens medlemmer skal ta imot forslag på kandidater, og selv aktivt søke opp mulige kandidater. Forslag fra medlemmer skal i henhold til vedtektenes § 3-3 være fremlagt Valgkomitéen innen 10/2 inneværende år, og vedlegges kandidatens erklæring om at han/hun ønsker å stille til valg.

Valgkomiteen har bedt om innspill/forslag til alle verv som har stått på valg. Det var kun leder, kasserer og ett styremedlem som ikke var på valg i denne omgang. Forslag som er innkommet innen fristen 10. februar, skal i henhold til vedtekter, fremkomme på innstillingen fra valgkomiteen. Klubbens medlemmer skal kunne stemme på alle foreslåtte kandidater som er levert innen fristen, i tillegg til valgkomitéens innstilte kandidat. Lovene er formulert slik, for på best mulig vis å sikre en demokratisk prosess.

Valgkomitéen er valgt av Årsmøtet, og er uavhengig av Styret.
Komitéen har ingen opplysningsplikt ovenfor klubbens medlemmer om bakenforliggende årsak(er) til at Styremedlem(mer) velger å trekke seg fra verv i klubben. Styremedlem(mer) som trekker seg før innvalgt periode er over, må selv svare for egne valg. Valgkomitéen har intet mandat for å besvare eller publisere personlig og fortrolig informasjon.

Valgkomitéens innstilling kommer klubbens medlemmer ad hende samtidig som fullstendig informasjon om Årsmøtet publiseres/legges ut. Dette er i henhold til vedtektene med minst tre uker før fastsatt dato for Årsmøte. Valgkomiteen skal altså avgi sin innstilling, slik at denne kan publiseres/legges ut med øvrige årsmøtepapirer. Dette er normal organisasjonspraksis, og slik har det også vært gjort tidligere.

Sittende leder, ett varamedlem og et styremedlem har trukket seg ETTER fristen i vedtektene for å komme med forslag gikk ut. Vi har drøftet situasjonen med organisasjonsavdelingen i NKK, og vi kom fram til at for å sikre medlemmenes mulighet til å komme med forslag til disse tre vervene, som er blitt «ledig» etter fristen, så er fristen for disse vervene foreslått utsatt til 20. mars, jmf vårt email sendt ut tidligere.

Flere har kommet med forslag, og stilt spørsmål om det er åpnet for å komme med forslag til alle vervene? Vi har drøftet dette med Nkk og det er slik at våre vedtekter/lover ikke gir åpning for dette. De øvrige kandidatene er allerede foreslått innen fristen, forespurt og innstilt. Vi må respektere rettidige forslag og lovverket vårt. Av den grunn er det kun vervene som leder, styremedlem og varamedlem som det er åpnet for forslag fram til 20. mars. Alternativet er et ekstraordinært årsmøte – med suppleringsvalg for leder og styremedlem som har trukket seg fra vervene sine før de er på valg i 2018. Varamedlem velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen har også fått spørsmål ift sin habilitet. Selv om et medlem i VK kan være inhabil ift ett forslag, er vår oppfatning at det fortsatt er to igjen som ikke er inhabil. Men vi vil sjekke ut dette for å være på sikker grunn.

Valgkomiteen imøteser gjerne mange forslag til verv som leder, styremedlem og varamedlem, og har allerede fått innspill til flere kandidater til disse vervene.

 

Med vennlig hilsen valgkomiteen i NSBK